ภารกิจ

Post on 22 มีนาคม 2562
by Saraburi
ฮิต: 90


ภารกิจและงานบริการ

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี

 

ภารกิจ

- ส่งเสริมกำกับดูแลให้การรับรองสถานประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานแรงงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

- คุ้มครองและดูแลแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ตามที่กฎหมายกำหนด และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการรับงานไปทำที่บ้าน กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

-ส่งเสริมและพัฒนา และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในด้านมาตรฐานแรงงาน คุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน แรงงานสัมพันธ์ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน

- ส่งเสริมดำเนินการให้มีการจัดสวัสดิการแรงงาน

- ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ข้อพิพาทแรงงาน และความไม่สงบด้านแรงงาน

 

งานบริการ

งานคุ้มครองแรงงาน

- การกำกับ ดูแลให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

- การส่งเสริมสนับสนุนแลพัฒนาด้านการคุ้มครองแรงงานโดยใช้กลยุทธ์ด้านคุ้มครองแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานแรงงานเพื่อให้ผู้ใช้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

- รับและพิจารณาวินิจฉัยคำร้องของลูกจ้าง

- ให้คำปรึกษาปัญหาและข้อกฎหมายด้านแรงงาน

- รับแจ้งการดำเนินการตามกฎหมาย เช่น แจ้งการใช้แรงงานเด็ก การขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานฯลฯ

- ให้บริการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

- ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน

- ช่วยเหลือลูกจ้างเมื่อถูกเลิกจ้าง

  

งานความปลอดภัยและสุขอนามัย

- การกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

- การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยใช้กลยุทธ์ในการป้องกันและลดอัตราการประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจ้าง มุ่งเน้นให้สถานประกอบกิจการมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

-รับแจ้งการประสบอันตรายจากการทำงาน

-ให้บริการกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 

งานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์

- การกำกับ ดูแลและดำเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงานสัมพันธ์

- การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาด้านแรงงานสัมพันธ์โดยใช้กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาระบบทวิภาคีในสถานประกอบกิจการเพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ร่วมมือประคับประคองให้ธุรกิจอยู่รอดมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

- ไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทแรงงาน แก้ไขความขัดแย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

 

งานสวัสดิการแรงงาน

- การกำกับดูแลการจัดสวัสดิการที่นายจ้างให้แก่ลูกจ้าง

- การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาด้านสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการโดยใช้กลยุทธ์ในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดสวัสดิการแรงงานที่ดีและเหมาะสมเพื่อประโยชน์ร่วมกันของนายจ้างและลูกจ้างโดยให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

 

มาตรฐานแรงงานไทย

          ต้องการให้สถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการเครือข่ายพัฒนามาตรฐานแรงงานไทยในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้มีระบบการจัดการแรงงานเกี่ยวกับสภาพการทำงานและสภาพการจ้างเป็นไปตามข้อกำหนดที่เป็นเงื่อนไขทางการค้า

 

การส่งเสริมความเข็มแข็งในการเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน

ต้องการให้สถานประกอบกิจการมีกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมและมีระบบเฝ้าระวังอย่างยั่งยืน  เพื่อสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล